{ }

Regulamin serwisu devselite.pl

Niniejszy regulamin dotyczy serwisu devselite.pl. Siedziba działalności znajduje się w Krakowie (31-514), przy Al. Beliny – Prażmowskiego 49A/6. Serwis prowadzony jest przez Jarosława Matejek, REGON: 369265860, NIP: 9452216306.

Definicje:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, znajdujący się na stronie serwisu https://devselite pl.
 2. devselite.pl – DevsElite Jarosław Matejek prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy Al. Beliny – Prażmowskiego 49A/6, 31-514 Kraków, NIP: 9452216306.
 3. Wykonawca – DevsElite Jarosław Matejek prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą przy Al. Beliny – Prażmowskiego 49A/6, 31-514 Kraków, NIP: 9452216306.
 4. Zamawiający – osoba będąca Klientem, posiadającym NIP i zlecająca wykonanie danej usługi przez Wykonawcę.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług wykonywanych przez DevsElite w postaci zleconych aplikacji webowych, stron internetowych, sklepów internetowych, grafik oraz usług programistycznych w ramach body leasingu.
 2. Wszystkie usługi oferowane przez Wykonawcę znajdują są na stronie https://devselite.pl.
 3. Usługi wykonywane są w taki sposób, aby wyświetlały się prawidłowo we wszystkich wymienionych przeglądarkach, takich jak: Firefox, Chrome, Opera, Safari.
 4. Wykonana usługa będzie odpowiednio dopasowywała się do najpopularniejszych urządzeń mobilnych.
 5. Wykonywane przez Wykonawcę usługi odpowiadają standardom powszechnie stosowanych w Polsce urządzeń elektronicznych. Jednocześnie Wykonawca usługi zastrzega, iż działanie wykonanej usługi może wyświetlać się niewłaściwie na produktach elektronicznych innych, niż te powszechnie stosowane lub niecertyfikowane.
 6. Zamawiający zleca wykonanie wybranej przez siebie na stronie internetowej Wykonawcy usługi drogą telefoniczną, na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu lub za pomocą e-maila. Tym samym, Zamawiający wyrażając zgodę na wykonanie danej usługi, wyraża całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą mailową.

Zawarcie oraz wykonanie umowy:

 1. Zamawiający zleca wykonanie usługi oferowanej przez Wykonawcę na jego stronie internetowej drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Numer kontaktowy oraz e-mail Wykonawcy znajduje się na stronie głównej strony serwisu internetowego Wykonawcy w zakładce KONTAKT.
 3. Wykonawca wykonuje zleconą przez Zamawiającego usługę z dołożeniem największej staranności, w najnowocześniejszym standardzie.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się strony lub jej elementów w przypadku posiadania niesprawnej lub starej wersji przeglądarki lub systemu operacyjnego Zamawiającego. Dodatkowo, Wykonawca nie odpowiada za źle ustawioną lub złej jakości rozdzielczość ekranu Zleceniodawcy, która mogłaby negatywnie wpływać na odbiór wizualny wykonanej przez Wykonawcę usługi, jak również na brak odpowiednich wtyczek lub pluginów odpowiedzialnych za wyświetlanie treści w niej zawartej.
 5. Postanowienia związane z akceptacją projektu, poprawkami (korektami) i związanymi z nimi terminami, a także postanowienia związane z posiadaniem przez Zamawiającego własnego projektu/wizji, czasu realizacji poszczególnych etapów są uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym. Postanowienia zostają zawarte również w umowie.
 6. Szczegółowy przebieg prac (m.in.: grafiki, pola tekstowe, animacje, filmy, kwestie dotyczące praw autorskich oraz harmonogram prac zostają ustalone każdorazowo z Zamawiającym przed wykonaniem usługi i zapisany w umowie.
 7. Zamawiający, który posiada swój hosting, dostarczy w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy dostęp do hostingu w postaci loginu i hasła.
 8. Sprawy wymagające doprecyzowania są każdorazowo wyjaśniane telefonicznie lub mailowo.
 9. Korekty nieuzasadnione, nie mające związku z poprzednimi lub początkowymi ustaleniami nie będą brane pod uwagę w terminie i Wykonawca może rozważyć ich wykonanie odpłatnie poza harmonogramem. Zapłata ta wraz ze zleceniem nie wchodzi w część obecnej umowy i musi zostać sporządzona osobną umową lub zleceniem wraz ze wskazaniem ustalonych przez Strony terminów.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do skrupulatnego i dokładnego wyjaśniania i dążenia do zrozumienia oraz zadawania pytań, a Zamawiający ma obowiązek wszystkie te wątpliwości wyjaśnić obrazowo i czytelnie w formie telefonicznej bądź e-mailowej.
 11. Wykonawca zastrzega, że w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyjaśnień ze strony Zamawiającego w kwestii jakichkolwiek korekt, będzie mógł konkretną sprawę pominąć i nie dokonywać jej realizacji – zostawiając ją w stanie w jakim została wykonana.
 12. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Zamawiającego z działaniem wykonanej usługi telefonicznie lub poprzez e-mail.
 13. Wykonawca po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego, umożliwi Zamawiającemu w przypadku usługi w postaci strony internetowej – administrowanie stroną dla Zamawiającego na warunkach określonych w zawartej przez Strony odrębnej umowie.
 14. Zapłata za wykonaną usługę musi zostać wykonana zgodnie z datą na fakturze wysłanej e-mailem na adres Zamawiającego.
 15. W przypadku braku zapłaty zgodnie z terminem faktury wystawianej przez Wykonawcę, Wykonawca po upłynięciu terminu zapłaty ma prawo do czasu dokonania zapłaty: wyłączyć usługę całkowicie lub częściowo; zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich funkcji.
 16. Po braku realizacji zapłaty przez Zamawiającego oraz jednorazowym mailowym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty, Wykonawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 10% wartości całego projektu za każdy tydzień zwłoki od dnia wysłania mailowego wezwania do zapłaty i braku realizacji płatności przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania.

Prawa własności intelektualnej:

 1. Wykonawca po wykonaniu usługi, może umieścić na wszystkich stronach serwisu Zamawiającego swoją stopkę w postaci reklamy tekstowej, małym drukiem, widoczną półprzeźroczyście, nie zasłaniającym stopki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do nie usuwania stopki przez cały okres użytkowania serwisu. Punkt ten nie ma zastosowania, gdy Zamawiający wyrazi ku temu sprzeciw oznajmiając o tym w e-mailu do korespondencji początkowej przy tworzeniu strony.

Odstąpienie od umowy:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, najpóźniej 3 dni po zawarciu umowy, bez konieczności wskazywania przyczyn odstąpienia.
 2. Aby odstąpić od umowy, Zamawiający musi poinformować Wykonawcę o swojej decyzji drogą mailową w formie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Zamawiającego info@devselite.pl.
 3. Jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, po zawarciu przez Strony umowy, Zamawiający traci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, najpóźniej 3 dni po zawarciu umowy, bez konieczności wskazywania przyczyn odstąpienia.

Reklamacje:

 1. Jeżeli Zamawiający uzna, że Umowa została nienależycie wykonana przez Wykonawcę, może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Zamawiającego, szczegółowy opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją.
 2. Reklamacje Zamawiający może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: info@devselite.pl.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji i powiadomi Zamawiającego o wyniku jej rozpatrzenia tą samą drogą, którą reklamacja została nadesłana.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Zamawiający ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Zamawiający może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Zamawiający może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy stronami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe:

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Wykonawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Regulamin określa zasady działania serwisu devselite.pl.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony devselite.pl
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Wykonawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Zamawiającego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie devselite.pl. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 roku.
Tworzymy rozwiązania dla Twojego biznesu! Sprawdź ofertę w swoim mieście